Miasto i Gmina Pilawa realizuje Projekt pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

  • Okres realizacji: 2017-2018 r.
  • Cel projektu : poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności Publicznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.
  • Dofinansowanie wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.

W wyniku realizacji projektu zwiększy się efektywność energetyczna czterech budynków użyteczności publicznej: Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce, Szkoły Podstawowej w Gocławiu, Szkoły Podstawowej w Trąbkach i Gimnazjum w Trąbkach. W każdym z nich zostanie wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zamontowane zostaną nowe źródła ciepła wraz z instalacją grzewczą, oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne. Poza tym zainstalowane zostaną instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) m.in. pompa ciepła i ogniwa fotowoltaiczne na potrzeby centralnego ogrzewania i energii elektrycznej. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa w budynkach oraz spowoduje zmniejszenie kosztów zużycia . Zastosowanie OZE przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i ograniczenia degradacji środowiska.